header image
20 januari 2023

Roosendaal en provincie slaan handen ineen

Stadsoevers, Vlietpark, de Spoorstraatzone, het Historische Centrum, Het Cultuurkwartier, het Winkelkwartier en de Laan van Brabant. In al deze gebieden staan de komende jaren volop ontwikkelingen op de planning. Al deze ontwikkelingen zijn gebundeld in één ontwikkelplan. Hoe dat plan wordt gerealiseerd staat in het ontwikkelprogramma R.O.O.S. (Roosendaals Ontwikkelprogramma voor Onze Stad). Een flinke uitdaging, maar gelukkig staat Roosendaal er niet alleen voor. Samen met de provincie staat de gemeente aan de lat om de ontwikkelingen te realiseren. Afspraken over deze samenwerking werden vandaag vastgelegd in de samenwerkingsagenda.

Bron: Gemeente Roosendaal

Samen met inwoners en ondernemers gaan zij aan de slag voor een groen, aantrekkelijk en veilig gebied binnen onze gemeente, voor nu en voor later.

Werken aan de gezamenlijke ambities: woonopgave, schaalsprong, mobiliteit en duurzaamheid

De uitvoering van R.O.O.S. draagt bij aan de ambities van de gemeente en de provincie. Zo zorgt de realisatie ervoor dat er stappen worden gezet in de woonopgave. Deze is fors, zowel in de gemeente als in de provincie. Daarnaast draagt de intensivering van woningen en voorzieningen, en de noodzakelijke aanpassingen t.b.v. mobiliteit bij aan de ambitie van de gemeente op het gebied van schaalsprong. Alle ruimtelijke ontwikkelingen die worden gerealiseerd worden duurzaam, gezond, circulair en sociaal inclusief vormgegeven. Dat betekent dat alle plannen moeten voldoen aan voorwaarden op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en toegankelijkheid.

Aanpak woningbouw en leegstand

De plannen Roosendaal sluiten aan bij ambities van de provincie waarmee gestreefd wordt naar een gezond en dynamisch woon-leef- en vestigingsklimaat. “Met de bijdrage die we nu leveren aan de stad kunnen we onder meer de aanpak van de leegstand in de binnenstad versnellen”, aldus gedeputeerde Ronnes. “Het is een kans om dat mogelijk te maken én maatschappelijke opgaven in onze provincie zoals grote vraag naar woningen aan te pakken. Daarnaast is dit een goede gelegenheid om zaken als vergroening van de leefomgeving, klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid op te pakken. We doen dit ook overigens met de andere grote en middelgrote steden in Brabant die allemaal te maken hebben complexe vraagstukken in de centra”.

Wat gaat er veranderen?

Er staan dus veel ontwikkelingen op de planning. Maar wat gaat er dan allemaal veranderen? Op hoofdlijnen zijn er 3 transformaties:

  1. De transformatie van “place to buy” naar “place to be and meet”
  2. De transformatie van autostad naar woonstad
  3. De transformatie van stenen stad naar groene stad.

Wethouder Arwen van Gestel: ‘De uitvoering van R.O.O.S. is een ambitieuze uitdaging voor onze mooie gemeente. Hier hebben we gezamenlijk lef voor nodig. Om deze uitvoering te realiseren zoeken we de verbinding met de provincie en natuurlijk de ondernemers, eigenaren, inwoners en andere organisaties uit het gebied. Zo staan we er niet alleen voor maar werken we echt samen aan onze stad.’

Samenwerkingsagenda

De centrumontwikkeling van Roosendaal is van (boven)regionaal belang en van een zodanige omvang dat deze door de gemeente alleen niet te realiseren is. Partnerschap met de provincie is nodig om kennis, kunde, kwaliteiten en (bestuurlijke) krachten samen te brengen. Het doel van deze samenwerkingsagenda is samenwerkingsafspraken te maken tussen gemeente en provincie op de thema’s verstedelijking, mobiliteit  en natuur/water.

In de samenwerkingsagenda hebben gemeente en provincie de samenwerkingsafspraken vastgelegd. Deze samenwerkingsagenda is dynamisch van aard. Een aantal afspraken wordt nu gemaakt. Andere afspraken hebben nog verdere verdieping nodig en worden later concreet gemaakt. Deze samenwerkingsagenda schetst het totaal aan samenwerkingsafspraken, zorgt dat er integraal gestuurd wordt op de samenwerkingsafspraken en dat de samenhang tussen de afspraken en projecten goed geborgd kan worden.

Proces

In het te ontwikkelen gebied spelen diverse, parallelle ontwikkelingen. Hiervoor is een eerste integraal ontwikkelplan opgesteld. Dit plan geeft richting geeft richting aan toekomstige deelontwikkelingen, voorziet in een ontwikkelstrategie en uitvoeringsagenda en dient als kader voor particuliere initiatieven. Samen met de ambities uit het nieuwe coalitieakkoord “Zij-aan-zij” (mei 2022) is dit vertaald in een Ontwikkelplan dat eind 2022 akkoord is bevonden door de gemeenteraad. De uitvoering van het Ontwikkelplan is uitgewerkt in een Ontwikkelprogramma. De samenwerkingsagenda helpt om dit ontwikkelplan te realiseren.

Vervolg

De volgende stap is dat gemeente en provincie samen het uitvoeringsprogramma gaan uitwerken. R.O.O.S. bestaat uit de volgende op het Ontwikkelplan gebaseerde deelprogramma’s:

  • Spoorzone
  • Historische buurten met een leefbaarheidsprogramma, gereedschapskist
  • Compacte binnenstad: Winkelkwartier en Cultuurkwartier
  • Laan van Brabant;
  • Aangewezen sleutelprojecten in het Ontwikkelplan
  • Een overkoepelend randvoorwaardelijk beleidsprogramma

BRON: Provincie Brabant

't Paviljoen (eerste etage)
Nieuwe Markt 49D
4701AD, Roosendaal